Scheme. 1 Synthesis of (Z)-5-(4-fluorobenzylidene)-2-(methylthio)thiazol-4(5H)-one (4).