The Open Automation and Control Systems Journal
(Discontinued)

ISSN: 1874-4443 ― Volume 11, 2019

Volume 6 - 2014

General ArticlesStudy on a Compression Algorithm of SAR Data after Range Focusing
The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6: 17-23
Shang-Chun Zeng, Yun-Xia Xie, Yi-Xian Chen, Xian-Lin Deng, Wang Huazhang

Electronic publication date 07/3/2014
[DOI: 10.2174/1874444301406010017]

View Abstract
Download PDF
Cognitive Process Observation Based on Human-Computer Interaction
The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6: 146-156
Cheng Rengui, Liu Changyong, Yu Wensen, Guo Lei, Meng Shimin

Electronic publication date 19/9/2014
[DOI: 10.2174/1874444301406010146]

View Abstract
Download PDF

Retrieving and Composition Method of Internetware Components
The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6: 237-243
Jingxiao Lu, Chengming Zou, Jingyang Zhu, Luo Zhong, Xi Zhang

Electronic publication date 16/12/2014
[DOI: 10.2174/1874444301406010237]

View Abstract
Download PDFSimilarity Measure of Test Questions Based on Ontology and VSM
The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6: 262-267
Jing Yu, Dongmei Li, Jiajia Hou, Ying Liu, Zhaoying Yang

Electronic publication date 16/12/2014
[DOI: 10.2174/1874444301406010262]

View Abstract
Download PDFThe Application of Maglev Supporting Technology in NC Machine
The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6: 311-318
Zhongqiao Zheng, Xiaojing Wang, Jiansheng Zhang, Yanhong Zhang

Electronic publication date 19/12/2014
[DOI: 10.2174/1874444301406010311]

View Abstract
Download PDFShot Boundary Detection Based on SVM Optimization Model
The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6: 393-397
Xuemei Sun, Yiming Zhang, Xueya Hao, Weidong Min

Electronic publication date 26/12/2014
[DOI: 10.2174/1874444301406010393]

View Abstract
Download PDF
A Survey on Virtual Network Embedding in Cloud Computing Centers
The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6: 414-425
Xiaohui Wei, Shoufeng Hu, Hongliang Li, Fan Yang, Yue Jin

Electronic publication date 31/12/2014
[DOI: 10.2174/1874444301406010414]

View Abstract
Download PDF

Improved Canny Algorithm for Edge Detection of Core Image
The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6: 426-432
Tian-Shi Liu, Rui-Xiang Liu, Ping-Zeng , Shao-Wei Pan

Electronic publication date 31/12/2014
[DOI: 10.2174/1874444301406010426]

View Abstract
Download PDF

Research on Effective Evaluation of POL Support System Based on the Internet of Things and Cloud Theory
The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6: 461-467
Chun Yuan, Qidong Yong, Yang Chen, Ming Long, Heng Li, Ke Zhu, Qi Zhang, Hongchun Su, Yun Chen

Electronic publication date 31/12/2014
[DOI: 10.2174/1874444301406010461]

View Abstract
Download PDF


MeSH-based Biomedical Information Semantic Retrieval Model
The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6: 473-479
Qichen Han, Dongmei Li, Jiaxing Tan, Xuan Wang, Bo Fang, Xuan Tian

Electronic publication date 31/12/2014
[DOI: 10.2174/1874444301406010473]

View Abstract
Download PDFTarget Identification Method of Lingwu dates Based on BP Neural Network
The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6: 670-675
Chen Fengjun, Liu Kun, Zhang Junguo, Lv Sijun, Li Wenbin

Electronic publication date 31/12/2014
[DOI: 10.2174/1874444301406010670]

View Abstract
Download PDF

Research on Ride Comfort of Diminutive Forest Fire-fighting Vehicles
The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6: 706-710
Shan Cao, Shao Chen, Wenhua Yu, Shaofeng Chen, Xiangbo Xu

Electronic publication date 31/12/2014
[DOI: 10.2174/1874444301406010706]

View Abstract
Download PDF

An Advanced Technology Performance Measure Method for System
The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6: 760-767
Zhang Lu, Lv Meilei, Wang Hailun, Zhang Yalong

Electronic publication date 31/12/2014
[DOI: 10.2174/1874444301406010760]

View Abstract
Download PDF


The Design of Real-time Message Middleware Based on Event Service
The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6: 782-787
Pengjie Wang, Houjie Li, Haiyu Song, Wei Li, Chengxue Yu

Electronic publication date 31/12/2014
[DOI: 10.2174/1874444301406010782]

View Abstract
Download PDFThe Research on IMC-PID Control in Maglev Supporting System
The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6: 797-802
Zheng Zhongqiao, Wang Xiaojing, Zhang Yanhong, Xu Liang, Chen Yanglin

Electronic publication date 31/12/2014
[DOI: 10.2174/1874444301406010797]

View Abstract
Download PDF

Research on Modeling and Simulation of SI Engine for AFR Control Application
The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6: 803-812
Meng Lei, Zeng Chunnian, Liang Hong, Luo Jie, Luo Wen, Li Xianghua

Electronic publication date 31/12/2014
[DOI: 10.2174/1874444301406010803]

View Abstract
Download PDF

A New Hybrid PSO-based Genetic Algorithm and its Application to Layout Problems
The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6: 813-822
Fengqiang Zhao, Guangqiang Li, Jialu Du, Chen Guo, Tao Li, Xinwen Fu, Rubo Zhang

Electronic publication date 31/12/2014
[DOI: 10.2174/1874444301406010813]

View Abstract
Download PDF
Diversified Coverage based Tag Recommendation
The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6: 872-884
Yuhai Zhao, Ying Yin, Qingze Wang, Gang Sheng

Electronic publication date 31/12/2014
[DOI: 10.2174/1874444301406010872]

View Abstract
Download PDF

Research on Diesel Engine Piston Wear Fault Diagnosis Method Based on the Local Wave Time-frequency Analysis
The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6: 913-918
Fengqiang Zhao, Guangqiang Li, Hongying Hu, Jialu Du, Chen Guo, Tao Li, Xinwen Fu

Electronic publication date 31/12/2014
[DOI: 10.2174/1874444301406010913]

View Abstract
Download PDF
Pheromone-based Dynamic Coordination for Manufacturing System
The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6: 1004-1010
Lei Wang, Ming Li, Jingcao Cai, Zhihu Liu, Zhen Li

Electronic publication date 31/12/2014
[DOI: 10.2174/1874444301406011004]

View Abstract
Download PDF
Research on Plan Recognition Based on Misleading Action Processing
The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6: 1029-1037
Zengyu Cai, Yuan Feng, Yong Gan, Ran Zhang, Jianwei Zhang

Electronic publication date 31/12/2014
[DOI: 10.2174/1874444301406011029]

View Abstract
Download PDF

Research on Improve DBSCAN Algorithm Based On Ant Clustering
The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6: 1076-1084
Fang Yuankang, Huang Zhiqiu, Luo Yuping, Ye Zan, Liu Ying

Electronic publication date 31/12/2014
[DOI: 10.2174/1874444301406011076]

View Abstract
Download PDF
Restraint Strategy for Chaos in Auto Gauge Control System
The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6: 1115-1121
Hui Wang, Weiwei Zhang, Xiangkui Li, Tianhui Liu

Electronic publication date 31/12/2014
[DOI: 10.2174/1874444301406011115]

View Abstract
Download PDF


Numerical Research on Amplitude of Batoid
The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6: 1132-1138
Zhijun Wu, Shengjun Shi, Weishan Chen, Dan Xia

Electronic publication date 31/12/2014
[DOI: 10.2174/1874444301406011132]

View Abstract
Download PDF
TA-DRD: A Three-step Automatic Duplicate Record Detection
The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6: 1277-1286
Yongquan Dong, Ping Ling, Yali Liu, Qiang Chu

Electronic publication date 31/12/2014
[DOI: 10.2174/1874444301406011277]

View Abstract
Download PDF


A Compiler Design Technique for EMS Test CS115
The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6: 1451-1455
Wang- zhicheng, Xu- xiaowen, Lu- zhiyong, Zhou- shigang

Electronic publication date 31/12/2014
[DOI: 10.2174/1874444301406011451]

View Abstract
Download PDF

Research on Appendage SoftMan Based on Machine Cogmatics
The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6: 1480-1490
Danfeng Wu, Qingchuan Zhang, Xu Zhang, Chaoen Xiao

Electronic publication date 31/12/2014
[DOI: 10.2174/1874444301406011480]

View Abstract
Download PDF

IMC-PID Controller and the Tuning Method in Pneumatic Control Valve Positioner
The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6: 1578-1585
Yang Liu, Qunli Shang, Shanen Yu, Yayao Fang, Zheng Ding, Jiajiang Li

Electronic publication date 31/12/2014
[DOI: 10.2174/1874444301406011578]

View Abstract
Download PDF

Nonlinear Correction of Sensor Based on Immunization Programs
The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6: 1705-1709
Lirong Lu, Xiaodong Niu, Jinyang Zhou, Chunhua Shi

Electronic publication date 31/12/2014
[DOI: 10.2174/1874444301406011705]

View Abstract
Download PDFStudy on Shuttle Scheduling Problem in Automated Container Terminal
The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6: 1810-1816
Yifan Shen, Ning Zhao, Weijian Mi, Chao Mi, Xiaohua Zhang, Mengjue Xia

Electronic publication date 31/12/2014
[DOI: 10.2174/1874444301406011810]

View Abstract
Download PDFThe Trust Degree Evolution of Public Opinion Propagation in a Complex Network
The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6: 1825-1831
Xiangling Kuang, Guangqiu Huang, Lijun Yang, Yuqing Yuan, Xueqin Li, Lixia Cao

Electronic publication date 31/12/2014
[DOI: 10.2174/1874444301406011825]

View Abstract
Download PDF

Analysis of Monitoring System Reliability for Wind Turbine Based on Wireless Sensor Network
The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6: 2010-2017
Fu Zhixin, Liu Zhen, Ding Guorong, Li Hanbing, Zhao Min, Li Qiaomu, Yuan Yue

Electronic publication date 31/12/2014
[DOI: 10.2174/1874444301406012010]

View Abstract
Download PDF

An Improved K-view Algorithm for Texture Classification Using Voting Method
The Open Automation and Control Systems Journal, 2014, 6: 2018-2023
Changwang Liu, Jianfang Wang, Zhidu Liu, Anfeng Xu, Yihua Lan

Electronic publication date 31/12/2014
[DOI: 10.2174/1874444301406012018]

View Abstract
Download PDF
Endorsements"Open access will revolutionize 21st century knowledge work and accelerate the diffusion of ideas and evidence that support just in time learning and the evolution of thinking in a number of disciplines."


Daniel Pesut
(Indiana University School of Nursing, USA)

"It is important that students and researchers from all over the world can have easy access to relevant, high-standard and timely scientific information. This is exactly what Open Access Journals provide and this is the reason why I support this endeavor."


Jacques Descotes
(Centre Antipoison-Centre de Pharmacovigilance, France)

"Publishing research articles is the key for future scientific progress. Open Access publishing is therefore of utmost importance for wider dissemination of information, and will help serving the best interest of the scientific community."


Patrice Talaga
(UCB S.A., Belgium)

"Open access journals are a novel concept in the medical literature. They offer accessible information to a wide variety of individuals, including physicians, medical students, clinical investigators, and the general public. They are an outstanding source of medical and scientific information."


Jeffrey M. Weinberg
(St. Luke's-Roosevelt Hospital Center, USA)

"Open access journals are extremely useful for graduate students, investigators and all other interested persons to read important scientific articles and subscribe scientific journals. Indeed, the research articles span a wide range of area and of high quality. This is specially a must for researchers belonging to institutions with limited library facility and funding to subscribe scientific journals."


Debomoy K. Lahiri
(Indiana University School of Medicine, USA)

"Open access journals represent a major break-through in publishing. They provide easy access to the latest research on a wide variety of issues. Relevant and timely articles are made available in a fraction of the time taken by more conventional publishers. Articles are of uniformly high quality and written by the world's leading authorities."


Robert Looney
(Naval Postgraduate School, USA)

"Open access journals have transformed the way scientific data is published and disseminated: particularly, whilst ensuring a high quality standard and transparency in the editorial process, they have increased the access to the scientific literature by those researchers that have limited library support or that are working on small budgets."


Richard Reithinger
(Westat, USA)

"Not only do open access journals greatly improve the access to high quality information for scientists in the developing world, it also provides extra exposure for our papers."


J. Ferwerda
(University of Oxford, UK)

"Open Access 'Chemistry' Journals allow the dissemination of knowledge at your finger tips without paying for the scientific content."


Sean L. Kitson
(Almac Sciences, Northern Ireland)

"In principle, all scientific journals should have open access, as should be science itself. Open access journals are very helpful for students, researchers and the general public including people from institutions which do not have library or cannot afford to subscribe scientific journals. The articles are high standard and cover a wide area."


Hubert Wolterbeek
(Delft University of Technology, The Netherlands)

"The widest possible diffusion of information is critical for the advancement of science. In this perspective, open access journals are instrumental in fostering researches and achievements."


Alessandro Laviano
(Sapienza - University of Rome, Italy)

"Open access journals are very useful for all scientists as they can have quick information in the different fields of science."


Philippe Hernigou
(Paris University, France)

"There are many scientists who can not afford the rather expensive subscriptions to scientific journals. Open access journals offer a good alternative for free access to good quality scientific information."


Fidel Toldrá
(Instituto de Agroquimica y Tecnologia de Alimentos, Spain)

"Open access journals have become a fundamental tool for students, researchers, patients and the general public. Many people from institutions which do not have library or cannot afford to subscribe scientific journals benefit of them on a daily basis. The articles are among the best and cover most scientific areas."


M. Bendandi
(University Clinic of Navarre, Spain)

"These journals provide researchers with a platform for rapid, open access scientific communication. The articles are of high quality and broad scope."


Peter Chiba
(University of Vienna, Austria)

"Open access journals are probably one of the most important contributions to promote and diffuse science worldwide."


Jaime Sampaio
(University of Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal)

"Open access journals make up a new and rather revolutionary way to scientific publication. This option opens several quite interesting possibilities to disseminate openly and freely new knowledge and even to facilitate interpersonal communication among scientists."


Eduardo A. Castro
(INIFTA, Argentina)

"Open access journals are freely available online throughout the world, for you to read, download, copy, distribute, and use. The articles published in the open access journals are high quality and cover a wide range of fields."


Kenji Hashimoto
(Chiba University, Japan)

"Open Access journals offer an innovative and efficient way of publication for academics and professionals in a wide range of disciplines. The papers published are of high quality after rigorous peer review and they are Indexed in: major international databases. I read Open Access journals to keep abreast of the recent development in my field of study."


Daniel Shek
(Chinese University of Hong Kong, Hong Kong)

"It is a modern trend for publishers to establish open access journals. Researchers, faculty members, and students will be greatly benefited by the new journals of Bentham Science Publishers Ltd. in this category."


Jih Ru Hwu
(National Central University, Taiwan)


Browse ContentsWebmaster Contact: info@benthamopen.net
Copyright © 2023 Bentham Open